Na stole krajského úřadu totiž nyní leží návrh na vyhlášení Přírodní památky Dědina u Dobrušky.


Místo bylo již před několika lety prohlášeno za Evropsky významnou lokalitu. Přesto se podle Povodí Labe zdaleka nejedná o žádnou formalitu.
„V bližších ochranných podmínkách návrhu vyhlášení Přírodní památky je definováno, že se souhlasem ochrany přírody lze měnit vodní režim, měnit druh pozemku a jeho využití, ale zároveň je uvedena jako kolizní výstavba příčných objektů, které mohou narušit migrační prostupnost a eliminovat chod splavenin," definoval největší hrozbu příslušného právního předpisu Ladislav Merta, vedoucí kanceláře generálního ředitele Povodí Labe.


Podle jeho slov bude při aplikaci zákona o ochraně přírody a krajiny výstavba veřejně prospěšné stavby – suché nádrže Mělčany – prakticky znemožněna.
Starosta jedné z nejohroženějších obcí po proudu Dědiny proto neskrývá své znechucení. „Pokud někdo vyhlásí v dané oblasti režim, který by znemožňoval výstavbu protipovodňových opatření, ať se potom také přihlásí k odpovědnosti za škody. Do teď nikdo po nikom nic nechtěl, a proto někteří lidé neustále vymýšlejí, jak výstavbu hráze překazit. Na to, že tu před lety při povodních sedm lidí zemřelo, se už asi zapomnělo," nebere si servítky Zdeněk Krafka, starosta Pohoří, který hodlá další postup konzultovat se starosty ostatních zaangažovaných obcí.


Státní podnik Povodí Labe zase v zákonné lhůtě chystá podání písemné námitky proti vyhlášení Přírodní památky na Dědině. Nadřazené orgány pak vyhodnotí, zda je větší prioritou ochrana přírody a krajiny, či protipovodňová ochrana obyvatel.

Starosta Pohoří je skeptický i k účinnosti chystané námitky. „Následovat bude další nesmyslné posouzení, kterých již bylo vypracováno několik. Utratilo se sedm milionů korun a co se za ně podařilo udělat?" uzavřel Zdeněk Krafka.


Jeho kolega z Dobrušky je o poznání optimističtější. „Doufám, že případné vyhlášení další ochrany v části toku Dědiny nebude znamenat žádné vážnější zdržení, natož zastavení projektu," řekl Petr Tojnar.


Na přípravě protipovodňových opatření se přitom pracuje. „Je zpracována dokumentace pro územní řízení. Krajským úřadem bylo vydáno rozhodnutí o udělení výjimky k zásahu do přirozeného vývoje zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich biotopu. V současné době probíhají majetkoprávní jednání," vyjmenoval Ladislav Merta.


Podle krajského úřadu není současný návrh sabotáží těchto snah. „Povinnost vyhlásit evropsky významnou lokalitu za zvláště chráněné území vyplývá ze zákona," vysvětlil Josef Brát z krajského odboru životního prostředí s tím, že doposud nebyla vznesena žádná námitka. Lhůta pro jejich podávání běží do července. Rozhodovat o nich bude kraj.