Jak oznámili zástupci Vodohospodářského sdružení Turnov, došlo ke zkapacitnění prameniště a k obnově většiny úseků vodovodního přivaděče od prameniště až po vodojem Na Kozinci v Jilemnici. Součástí tříleté investiční akce se stalo též vybudování splaškové kanalizace v Dolních Štěpanicích. Z této spodní části obce Benecko jsou nyní splašky čerpány pomocí centrální čerpací stanice až do kanalizační sítě města Jilemnice. Došlo i k obnově dotčených komunikací.