Doprava v Náchodě.Na realizaci tohoto projektu žádá město Náchod o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem je zajištění bezpečného pře-sunu chodců a cyklistů podél této významné a frekventované mezinárodní silnice na jejím průtahu Náchodem. Současně dojde i k opravě veřejného osvětlení.

„Celá stavba bude probíhat současně s investiční akcí Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa Hradec Králové. Budeme tedy všechny práce vzájemně koordinovat, abychom minimalizovali délky částečných uzavírek komunikací. Stejně tak spolupracujeme i se síťaři z RWE Energo, u opravy parovodu s podnikem Teplárny Náchod či s VaK Náchod při výměně vodovodu a pře-pojení přípojek kanalizace. Všem patří velký dík za náročnou přípravu prací," upřesnil starosta Jan Birke.

Vzhledem ke svému rozsahu budou stavební práce rozděleny do jednotlivých úseků a projekčně a realizačně také do dvou etap.

Letos se bude opravovat Náchod od okružní křižovatky „U Slavie" po kruhák „U Čedoku", dále i ulice Běloveská od Čedoku až po areál Ametek. V roce 2017 přijdou na řadu úpravy na ulicích Českoskalická i Pražská po kruhový objezd „U Slavie". A tady budou no-vě z důvodu zvýšení bez-pečnosti pohybu ve městě zřízeny pruhy pro cyklisty. Také pro pěší budou během rekonstrukce vybudovány koridory, které umožní vedení nevidomých s dostatečným pevným oddělením od přilehlé dopravy a stavby. K zachování obslužnosti okolních nemovitostí budou po dobu výstavby zřízeny i lávky přes výkopy.