„Vzhledem k tomu, že současná technologie slouží už řadu let, je pro vybudování nového prameníku nutné provést její rozsáhlé obnovení včetně zkvalitnění čerpání vody. S tím souvisí i nutná odstávka stávajícího prameníku v následujících týdnech," informovala před zahájením prací mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Původní informace byla, že na minerálku si bude třeba počkat přibližně až do Vánoc. To už ale neplatí. Kdy a zda bude prameník Idy znovu uveden do provozu, nelze v současné době předpovědět.

V průběhu prací byla 21. října městu Náchodu doručena výpověď z dvacetileté smlouvy o výpůjčce budovy a pozemku prameníku (v majetku společnosti Běloveské lázně a. s.), a to bez udání důvodu. V tomto případě by se jednalo o roční výpovědní lhůtu. O týden později, 29. října, ale město obdrželo okamžité odstoupení od smlouvy o výpůjčce, kde běží měsíční výpovědní lhůta od data doručení, a které je zdůvodněno neplněním dvou ustanovení původní smlouvy o výpůjčce.

„S tímto tvrzením se však město Náchod neztotožňuje a Rada města Náchoda se tímto aktuálně zabývá a bude dále jednat s majiteli. Z uvedených důvodů je město Náchod nuceno dočasně pozastavit práce na nové technologii a nelze proto ani upřesnit termín znovuotevření prameníku," vysvětlil starosta Náchoda Jan Birke.

Město Náchod ale i nadále připravuje v Bělovsi výstavbu v místě historických Malých lázní, kde by měl v příštím roce vyrůst areál s rekonstruovaným posledním zbytkem původních lázní, kolonádou a novým místem s minerální vodou, a to včetně venkovních vodních rehabilitačních prvků, mezi něž by patřil například Kneippův chodník.

„Projekt připravujeme v rámci přeshraniční spolupráce s našimi sousedy, a to s Kudowou, Dušniky a Hronovem. Aktuálně máme velkou šanci s tímto projektem uspět v žádosti o čerpání evropských peněz," doplnil Birke.

Město Náchod ve spolupráci s Českým inspektorátem lázní a zřídel na jaře letošního roku po řadě jednání dospělo k závěru, že je třeba upravit stávající technologii čerpání minerální vody, a to i s ohledem na možnost rozšíření množství čerpané vody.

Na základě toho město zadalo ke zpracování studii proveditelnosti obnovy využívání zdrojů minerální vody v Bělovsi. Cílem bylo zhodnocení veškerých stávajících vrtů nacházejících se na území Bělovse, posouzení možnosti jejich využití, případně určení dalšího vhodného místa pro nové jímání minerální vody.

Studie vycházela z hodnocení původních celkem 56 možných objektů, z nichž zachovalých a tudíž možných hodnotit je pouze osm. Jako perspektivní z hlediska dalšího využití byly zhodnoceny pouze vrty Ida 1 a Ida 2 , a v Jiráskově statku vrty označené Ida 3 a Ida 4, které v minulosti sloužily pro stáčírnu minerální vody. Další vrty byly označeny jako neperspektivní a technicky nekvalitní.

Ze studie vzešla myšlenka o provedení nového městského zdroje na pozemcích města severně od lázní. V současné době byl vybrán na základě výběrového řízení dodavatel průzkumných vrtů a po získání všech potřebných povolení budou zahájeny práce.

Minerálka z nového pramene nejdříve projde úpravnou, kde z ní budou odstraněny látky, které jsou zdraví škodlivé.

„Minerální voda Ida obsahuje historicky vedle dalších minerálů i stopová množství arzenu. Na tuto skutečnost byli odběratelé vody vždy upozorněni.Bylo tomu i po obnově prameníku v kapličce nad pramenem Jakubovým, kde byl provoz obnoven v říjnu 2011," uvedl místostarosta Tomáš Šubert.

Nově budovaná technologie, která zkapacitní možnost čerpání minerální vody, bude proto doplněna o zařízení, které sníží obsah arzenu pod deset mikrogramů v litru.