Úspěšně totiž začal proces schvalování standardů pro dílčí kvalifikace, které jsou základem nového systému. Ten má lidem umožnit získání plnohodnotného dokladu o dosažené kvalifikaci na základě přezkoušení, aniž by museli několik let chodit do školy.

V současnosti je schváleno prvních 37 standardů pro dílčí kvalifikace z oblasti gastronomie, hotelnictví a potravinářství. Celkem jsou vypracovány standardy pro téměř 300 dílčích kvalifikací z oblasti výroby, řemesel a služeb a postupně budou schvalovány. Jejich tvorbu má na starosti Národní ústav odborného vzdělávání v rámci systémového projektu Národní soustava kvalifikací (NSK). Nový způsob uznávání kvalifikací bude mít smysl jen za předpokladu, že ho budou přijímat zaměstnavatelé a že budou uznávat certifikáty, které tímto způsobem lidé získají. Proto jsou všechny standardy konzultovány s profesními a zaměstnavatelskými svazy, cechy a asociacemi, ale také se sektorovými radami.

Zájemci o získání dílčí kvalifikace se budou hlásit autorizovaným osobám, kde budou vyzkoušeni před komisí podle hodnoticích standardů. Zkoušení budou provádět jen autorizované osoby, tedy firmy, školy i fyzické osoby, které k tomu získají oprávnění.

Kdo u zkoušky uspěje, získá celostátně platné osvědčení. Získání autorizace je šance pro střední a vyšší odborné školy, které mohou působnost rozšířit na dospělé. Také pro firmy a organizace, které působí v oblasti celoživotního vzdělávání.