VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Veřejná zakázka Policie ČR

KRÁLOVÉHRADECKO/PRAHA - Vrcholový management Policie ČR vzhledem k déletrvající nepříznivé personální situaci došel k přesvědčení o nezbytnosti široce pojaté náborové kampaně. Cílovou skupinou kampaně jsou převážně mladí lidé mezi osmnáctým až třicátým rokem života, minimálně středoškolsky vzdělaní s maturitou a s životní orientací na službu druhým.

25.7.2007
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Kasal

Česká republika – M I N I S T E R S T V O V N I T R A
P o l i c e j n í p r e z i d i u m - Hospodářská správa PP ČR
-----------------------------------------------------------------------------------
k č.j.: PPR-109/HS-VO-2007
Z A D Á V A C Í
D O K U M E N T A C E
„Náborová kampaň“
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 3/936 170 34 Praha 7
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupené: Ing. Pavlem Kolářem
Ředitelem Hospodářské správy
Policejního prezidia České republiky
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Číslo účtu: 5504881/0710
E - mail oshspp@mvcr.cz
Kontaktní adresa pro listovní zásilky:
Policejní prezidium ČR
Hospodářská správa
Nádražní16
P.O.BOX 6
150 05 Praha 5
Jako zadavatel na základě § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen zákon),

vyhlašuje veřejnou zakázku na provedení služby:

Náborová kampaň pro Policii České republiky
Úvod do problematiky:

Vrcholový management Policie ČR vzhledem k déletrvající nepříznivé personální situaci došel
k přesvědčení o nezbytnosti široce pojaté náborové kampaně. Cílovou skupinou kampaně jsou
převážně mladí lidé mezi osmnáctým až třicátým rokem života, minimálně středoškolsky
vzdělaní s maturitou a s životní orientací na službu druhým (veřejnosti).
Záměrem kampaně je komplexně oslovit cílovou skupinu tak, aby se výrazně zvýšil zájem o
povolání policisty.


Policii České republiky chceme v této kampani představit jako perspektivního zaměstnavatele.

Čl. 1. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je náborová kampaň, vytvoření „baterie“ reklamních produktů a
jejich realizace, včetně zajištění celorepublikového pokrytí těmito reklamními produkty.

a) Předmět zakázky musí obsahovat kompletní media plán obsahující hlavně realizaci
vytvořených reklamních produktů
b) Předmět zakázky musí obsahovat kreativní výzvu pro vstup k Policii ČR
c) Předmět zakázky musí být v souladu s posláním policie jako služby veřejnosti
d) Předmět zakázky nesmí obsahovat prvky agresivity
e) Předměty zakázky musí být instalovány pouze na důstojných nosičích
f) Předmět zakázky musí obsahovat prvky policejních symbolů v souladu se stanovenými
předpisy (viz. www.mvcr.cz).

Čl. 2. Termín plnění

Realizace je požadována v letech 2007 a 2008, a to v tomto období:
Od 1.11.2007 do 15.12.2007, dále od 15.1.2008 do 30.6.2008.
Zadavatel nepřipouští zkrácení tohoto termínu.

Čl 3. Prokázání kvalifikačních předpokladů

3.1. Základní kvalifikační předpoklady.
Základní kvalifikační předpoklady v souladu se zákonem dodavatel v nabídce prokáže dle § 53
odst. 1 zákona, způsobem uvedeným v § 53 odst. 2 zákona. Zahraniční uchazeč dle § 51 odst. 7
zákona.

V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku.

3.2. Profesní kvalifikační předpoklady.
Prokáže dodavatel v nabídce dle § 54 písm. a), b) zákona.
Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 zákona) mohou prokázat
kvalifikaci dle § 53 odst. 1 zákona a profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona
výpisem ze „Seznamu kvalifikovaných dodavatelů“ (§ 127 odst. 4 zákona).
3.3. Ekonomické a finanční předpoklady
Prokáže dodavatel dle § 55 odst. 1 písm. c) – obrat dosažený dodavatelem s ohledem na
předmět veřejné zakázky a to za poslední 3 účetní období v minimální výši 20 mil. Kč
v každém z nich, a to kopií účetní uzávěrky.
3.4. Technické kvalifikační předpoklady.
Prokáže dodavatel v nabídce dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona.
Z předložených písemností dle tohoto ustanovení zákona musí být prokázáno, že uchazeč
v posledních třech letech realizoval minimálně dva reklamní produkty v celostátním rozsahu
na území ČR nebo jiného členského státu EU.
Prokáže dodavatel v nabídce dle § 56 odst. 2 písm. h) zákona a to seznamem všech druhů
nosičů reklamního produktu, který je předmětem zakázky a které bude mít za účelem plnění
zakázky k dispozici.

Čl.4 Zpracování nabídkové ceny a omezení výše nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována bez DPH a včetně DPH v Kč v členění:

a) cena za realizaci náborové kampaně v roce 2007
b) cena za realizaci náborové kampaně v roce 2008
c) celková nabídková cena


Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přístupná
Nabídková cena za celý předmět zakázky nesmí překročit částku 24 mil. Kč bez DPH.
Nabídková cena za realizaci náborové kampaně v roce 2007 nesmí překročit částku 8 mil. Kč
bez DPH.

Čl.5 Platební podmínky

Vybranému uchazeči budou faktury za provedení předmětu veřejné zakázky proplaceny po
realizaci veřejné zakázky do 21 dnů po jejich doručení objednateli a odsouhlasení realizace
příslušné části zakázky pověřeným pracovníkem objednatele. A to na základě dvou faktur,
z nichž jedna bude za splnění zakázky v r. 2007 a druhá za splnění zakázky v r. 2008.
Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu a dle § 28 odst. 2 ZDPH a § 13a
ObchZ.

Zálohy se neposkytují.

Čl.6 Obchodní podmínky

Smluvní pokuta a úrok z prodlení :
- za nedodržení termínu splnění předmětu zakázky je stanovena smluvní pokuta 0,02%
z příslušného plnění včetně DPH za každý byť započatý den prodlení.
- za prodlení s úhradou faktury bude úrok z prodlení činit 0,02% z fakturované částky za
každý byť započatý den prodlení.
Odstoupení od smlouvy
- objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a následujících zákonů
č. 513/1991 Sb., v platném znění
- objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl po uzavření smlouvy
vyhlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek
majetku dodavatele nebo vůči němu není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená
správa.

Čl. 7 Hodnocení nabídek
Hodnocení bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídek ve smyslu § 78 odst. 1
písm. a) zákona.
Hodnotící kritéria a jejich váha:
Cena: váha 20%
Celková kvalita: váha 80%
Způsob hodnocení:
Nabídky, které splní podmínky účasti v soutěži, bude posuzovat hodnotící komise zadavatele.
Cena bude vyhodnocena prostřednictvím výpočtu:
Nejnižší nabídková cena ze všech hodnocených uchazečů
______________________________________________ . 100 = počet bodů
Nabídková cena aktuálně hodnoceného uchazeče


Dále počet bodů x 0,2 (tj. váha kritéria) = počet bodů kritéria


V případě kritéria celková kvalita se bude hodnotit:

- úroveň emocionálního dojmu kreativní výzvy pro vstup k Policii ČR, ústřední heslo, motiv,
výběr mediálních nosičů kampaně, grafické, obrazové a zvukové zpracování produktu
kampaně, prezentace policie jako služby veřejnosti, efektivnost mediaplánu.
Každý člen komise přidělí body ze stupnice 0 - 100 jednotlivým nabídkám, dle posouzení míry
kvality a splnění záměru náborové kampaně.
Komise seřadí nabídky od nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější přiřadí 100 bodů a
každé následující takové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria. Bodové
ohodnocení vynásobí vahou 0,8.
Následně se provede součet všech bodů hodnocených kritérií nabídky. Vítězem soutěže se
stane nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Čl.8 Další podmínky

a) nabídku doporučujeme pevně spojit
b) doporučené řazení nabídky
1. strana - identifikační údaje uchazeče, datum vyhotovení nabídky a podpis
osoby oprávněné jednat za uchazeče (dle výpisu z obchodního rejstříku) spolu
s vypsaným jménem této podepsané osoby.
2. strana - celková nabídková cena bez a včetně DPH s uvedením výše DPH.
3. strana a další strany - kvalifikační předpoklady včetně ověřených dokladů,
popř. další písemnosti poskytnuté uchazečem
Závěr nabídky - návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Poslední list - prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče,
z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty.
4. příloha - ukázky reklamních produktů.
c) Uchazeči jsou vázáni nabídkou po dobu 90 dnů ode dne otvírání obálek.
d) Součástí nabídky musí být ukázky všech nabízených reklamních produktů předložené
na vhodném nosiči (nosičích) včetně mediaplánu.
e) Do nabídky lze přiložit ukázku nebo ukázky vlastních reklamních produktů z minulosti,
které uchazeč považuje za nejúspěšnější.
f) Požadujeme převedení autorských práv, která by případně vyplynula v souvislosti
s plněním této zakázky, na zadavatele. V nabídce musí být uveden souhlas s tímto
požadavkem.
g) Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Ukázky realizovaných reklamních
produktů mohou být v cizím jazyce s písemným překladem do českého jazyka.
Nabízený reklamní produkt musí být v českém jazyce.
h) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Čl.9 Způsob označení a podání nabídky, otvírání obálek

Nabídky budou podány písemně v řádně uzavřené obálce označené nápisem:
„NÁBOROVÁ KAMPAŇ–SOUTĚŽ-NEOTVÍRAT“ na obálce musí být čitelná adresa
uchazeče.
Obálky s nabídkami lze podat:
Osobně v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hod po telefonické domluvě (tel. 974884549,
552 ) na adrese: Nádražní 16, Praha 5 – Smíchov, (naproti stanici metra Smíchovské nádraží,
trasa „B“) 2.patro, kanceláře č. 203,205 (Ing. Pumpr, pí. Málková, pí. Karasová). V poslední
den lhůty k podání nabídek není třeba předchozí telefonické domluvy.
Nebo poštou na kontaktní adresu:

Policejní prezidium ČR, Hospodářská správa,
Nádražní 16, P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5.
a to nejpozději do dne 19. září 2007, 15.00 hod.


V případě podání nabídek poštou nebo jiným zprostředkovaným způsobem, se za její podání
považuje okamžik přijetí nabídky na kontaktní adrese:

Policejní prezidium ČR, Hospodářská
správa, Nádražní 16, P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5.
Otevírání obálek se bude konat na adrese: Nádražní 16, Praha 5 – Smíchov, 20. září
2007 od 09.30 hod.


Otevírání obálek se mohou účastnit zástupci uchazečů o zakázku v počtu max. dvou
osob od každého uchazeče. (Upozorňujeme na skutečnost, že dle zák.č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách se při otevírání obálek již nesdělují nabídkové ceny uchazečů).


Za zadavatele
Ing. Pavel KOLÁŘ

25.7.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník21 000 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků SKLADNÍK. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt telefonicky nebo e-mailem petra.kapucianova@energomontaze.cz., - NSO/SOU, - řidičský průkaz sk. B, - samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, časová flexibilita, - fyzická zdatnost (manipulace s těžšími břemeny), - příjem a výdej materiálu ze skladu, úklid skladových prostor, koordinace uskladňování, - průkaz VZV není nutný, - nástup dle dohody.. Pracoviště: Energomontáže votroubek s.r.o. - pracoviště, Strojnická, č.p. 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Informace: Petra Kapuciánová, +420 773 794 137.

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Seřizovač24 500 Kč

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) Seřizovač CNC strojů. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt zasláním životopisu na e-mail job@pewag.cz nebo osobně na pracovišti. , Požadavky:, - SOU strojírenského zaměření, - praxe ve strojírenství vítána, - manuální zručnost, samostatnost a zodpovědnost, - jeřábnický a VZV průkaz výhodou, - fyzická zdatnost - fyzicky náročná práce, Náplň práce:, - seřizování strojů a obsluha , - znalost programu Fanuc výhodou, Zaměstnanecké výhody:, - stravenky, flexipassy, 5 týdnů dovolené, sick days, - příspěvek penzijního připojištění, pojištění odpovědnosti, - vzdělávací kurzy, školení, - odměna za 100% přítomnost na pracovišti po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců (2.500,- Kč), - po zapracování mzda od 28 500,- Kč, - PP na dobu určitou s možností prodloužení, nástup možný ihned.. Pracoviště: Pewag s.r.o., Smetanovo nábřeží, č.p. 934, 517 54 Vamberk. Informace: Petra Luňáčková, +420 494 549 132.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu25 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel Řidič/ka nákladního automobilu MAN do 7,5 t (kontejnerové nákladní vozidlo). Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt telefonicky nebo e-mailem petra.kapucianova@energomontaze.cz., - NSO/SOU, - řidičský průkaz sk. C + E (profesní průkaz), - samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, časová flexibilita, - přeprava materiálu na stavby po Východních Čechách, - nástup dle dohody.. Pracoviště: Energomontáže votroubek s.r.o. - pracoviště, Strojnická, č.p. 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Informace: Petra Kapuciánová, +420 773 794 137.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu26 500 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel Řidič/ka nákladního vozidla. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26500 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Kontakt telefonicky po - pa od 8:00 do 16:30 hodin nebo e-mailem praca@ccs-cargocustomsservice.sk., - ZŠ, - ŘP sk. C + E, kvalifikační karta řidiče, karta do tachografu, - cestovní náhrady cca 7500 Kč měsíčně, - psychická způsobilost.. Pracoviště: Ccs - cargo customs service s.r.o. - pracoviště, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Informace: Miroslava Mrnčová, +421 260 103 306.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Na výstavišti Incheba Praha se konal mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World.

Na turistickém veletrhu získal Královéhradecký kraj tři ocenění

Stupně vítězů Čtyřhru starších žákyň ovládly doberské stolní tenistky Eliška Koďousková a Lucie Bačinová.

Koďousková třikrát zlatá!

Ve fabrice Federal Mogul hořelo, dva lidé skončili v péči záchranářů

Kostelec nad Orlicí - Ve čtvrtek o půl osmé ráno začalo hořet v kostelecké fabrice Federal Mogul. Zaměstnanci firmy se včas dostali do bezpečí. Město bylo zahaleno kouřem.

Děti podpořily svého ředitele peticí

Královéhradecko, Kopidlno - Lavinu reakcí spustilo v Kopidlně prosincové rozhodnutí rady města. Radní pověřili tajemnici přípravou podkladů pro výběrové řízení na ředitele zdejší základní školy. Pavel Berný je ve funkci šestým rokem a radnice má nyní rozhodnout, zda na vedoucí místo v základní škole vypíše konkurz nebo zda současný ředitel ve funkci setrvá.

Dobruška zdolala těsně Vsetín, ale ve východočeském derby prohrála

Dobruška - Prvoligové florbalistky FBC Dobruška po těsné výhře nad Vsetínem nestačily ve východočeském derby na Vysoké Mýto a v průběžné tabulce jim patří čtvrtá příčka.

Laufař a král bílé stopy vyrazil medaili s Hančem a Vrbatou

Královéhradecko/ Jablonec - Česká mincovna mapuje příběhy naší historie. Představila medaile věnované dvojici Hanč a Vrbata. Další pak budou následovat.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT