VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Veřejná zakázka Policie ČR

KRÁLOVÉHRADECKO/PRAHA - Vrcholový management Policie ČR vzhledem k déletrvající nepříznivé personální situaci došel k přesvědčení o nezbytnosti široce pojaté náborové kampaně. Cílovou skupinou kampaně jsou převážně mladí lidé mezi osmnáctým až třicátým rokem života, minimálně středoškolsky vzdělaní s maturitou a s životní orientací na službu druhým.

25.7.2007
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Kasal

Česká republika – M I N I S T E R S T V O V N I T R A
P o l i c e j n í p r e z i d i u m - Hospodářská správa PP ČR
-----------------------------------------------------------------------------------
k č.j.: PPR-109/HS-VO-2007
Z A D Á V A C Í
D O K U M E N T A C E
„Náborová kampaň“
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 3/936 170 34 Praha 7
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupené: Ing. Pavlem Kolářem
Ředitelem Hospodářské správy
Policejního prezidia České republiky
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Číslo účtu: 5504881/0710
E - mail oshspp@mvcr.cz
Kontaktní adresa pro listovní zásilky:
Policejní prezidium ČR
Hospodářská správa
Nádražní16
P.O.BOX 6
150 05 Praha 5
Jako zadavatel na základě § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen zákon),

vyhlašuje veřejnou zakázku na provedení služby:

Náborová kampaň pro Policii České republiky
Úvod do problematiky:

Vrcholový management Policie ČR vzhledem k déletrvající nepříznivé personální situaci došel
k přesvědčení o nezbytnosti široce pojaté náborové kampaně. Cílovou skupinou kampaně jsou
převážně mladí lidé mezi osmnáctým až třicátým rokem života, minimálně středoškolsky
vzdělaní s maturitou a s životní orientací na službu druhým (veřejnosti).
Záměrem kampaně je komplexně oslovit cílovou skupinu tak, aby se výrazně zvýšil zájem o
povolání policisty.


Policii České republiky chceme v této kampani představit jako perspektivního zaměstnavatele.

Čl. 1. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je náborová kampaň, vytvoření „baterie“ reklamních produktů a
jejich realizace, včetně zajištění celorepublikového pokrytí těmito reklamními produkty.

a) Předmět zakázky musí obsahovat kompletní media plán obsahující hlavně realizaci
vytvořených reklamních produktů
b) Předmět zakázky musí obsahovat kreativní výzvu pro vstup k Policii ČR
c) Předmět zakázky musí být v souladu s posláním policie jako služby veřejnosti
d) Předmět zakázky nesmí obsahovat prvky agresivity
e) Předměty zakázky musí být instalovány pouze na důstojných nosičích
f) Předmět zakázky musí obsahovat prvky policejních symbolů v souladu se stanovenými
předpisy (viz. www.mvcr.cz).

Čl. 2. Termín plnění

Realizace je požadována v letech 2007 a 2008, a to v tomto období:
Od 1.11.2007 do 15.12.2007, dále od 15.1.2008 do 30.6.2008.
Zadavatel nepřipouští zkrácení tohoto termínu.

Čl 3. Prokázání kvalifikačních předpokladů

3.1. Základní kvalifikační předpoklady.
Základní kvalifikační předpoklady v souladu se zákonem dodavatel v nabídce prokáže dle § 53
odst. 1 zákona, způsobem uvedeným v § 53 odst. 2 zákona. Zahraniční uchazeč dle § 51 odst. 7
zákona.

V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku.

3.2. Profesní kvalifikační předpoklady.
Prokáže dodavatel v nabídce dle § 54 písm. a), b) zákona.
Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 zákona) mohou prokázat
kvalifikaci dle § 53 odst. 1 zákona a profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona
výpisem ze „Seznamu kvalifikovaných dodavatelů“ (§ 127 odst. 4 zákona).
3.3. Ekonomické a finanční předpoklady
Prokáže dodavatel dle § 55 odst. 1 písm. c) – obrat dosažený dodavatelem s ohledem na
předmět veřejné zakázky a to za poslední 3 účetní období v minimální výši 20 mil. Kč
v každém z nich, a to kopií účetní uzávěrky.
3.4. Technické kvalifikační předpoklady.
Prokáže dodavatel v nabídce dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona.
Z předložených písemností dle tohoto ustanovení zákona musí být prokázáno, že uchazeč
v posledních třech letech realizoval minimálně dva reklamní produkty v celostátním rozsahu
na území ČR nebo jiného členského státu EU.
Prokáže dodavatel v nabídce dle § 56 odst. 2 písm. h) zákona a to seznamem všech druhů
nosičů reklamního produktu, který je předmětem zakázky a které bude mít za účelem plnění
zakázky k dispozici.

Čl.4 Zpracování nabídkové ceny a omezení výše nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována bez DPH a včetně DPH v Kč v členění:

a) cena za realizaci náborové kampaně v roce 2007
b) cena za realizaci náborové kampaně v roce 2008
c) celková nabídková cena


Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přístupná
Nabídková cena za celý předmět zakázky nesmí překročit částku 24 mil. Kč bez DPH.
Nabídková cena za realizaci náborové kampaně v roce 2007 nesmí překročit částku 8 mil. Kč
bez DPH.

Čl.5 Platební podmínky

Vybranému uchazeči budou faktury za provedení předmětu veřejné zakázky proplaceny po
realizaci veřejné zakázky do 21 dnů po jejich doručení objednateli a odsouhlasení realizace
příslušné části zakázky pověřeným pracovníkem objednatele. A to na základě dvou faktur,
z nichž jedna bude za splnění zakázky v r. 2007 a druhá za splnění zakázky v r. 2008.
Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu a dle § 28 odst. 2 ZDPH a § 13a
ObchZ.

Zálohy se neposkytují.

Čl.6 Obchodní podmínky

Smluvní pokuta a úrok z prodlení :
- za nedodržení termínu splnění předmětu zakázky je stanovena smluvní pokuta 0,02%
z příslušného plnění včetně DPH za každý byť započatý den prodlení.
- za prodlení s úhradou faktury bude úrok z prodlení činit 0,02% z fakturované částky za
každý byť započatý den prodlení.
Odstoupení od smlouvy
- objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a následujících zákonů
č. 513/1991 Sb., v platném znění
- objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl po uzavření smlouvy
vyhlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek
majetku dodavatele nebo vůči němu není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená
správa.

Čl. 7 Hodnocení nabídek
Hodnocení bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídek ve smyslu § 78 odst. 1
písm. a) zákona.
Hodnotící kritéria a jejich váha:
Cena: váha 20%
Celková kvalita: váha 80%
Způsob hodnocení:
Nabídky, které splní podmínky účasti v soutěži, bude posuzovat hodnotící komise zadavatele.
Cena bude vyhodnocena prostřednictvím výpočtu:
Nejnižší nabídková cena ze všech hodnocených uchazečů
______________________________________________ . 100 = počet bodů
Nabídková cena aktuálně hodnoceného uchazeče


Dále počet bodů x 0,2 (tj. váha kritéria) = počet bodů kritéria


V případě kritéria celková kvalita se bude hodnotit:

- úroveň emocionálního dojmu kreativní výzvy pro vstup k Policii ČR, ústřední heslo, motiv,
výběr mediálních nosičů kampaně, grafické, obrazové a zvukové zpracování produktu
kampaně, prezentace policie jako služby veřejnosti, efektivnost mediaplánu.
Každý člen komise přidělí body ze stupnice 0 - 100 jednotlivým nabídkám, dle posouzení míry
kvality a splnění záměru náborové kampaně.
Komise seřadí nabídky od nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější přiřadí 100 bodů a
každé následující takové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria. Bodové
ohodnocení vynásobí vahou 0,8.
Následně se provede součet všech bodů hodnocených kritérií nabídky. Vítězem soutěže se
stane nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Čl.8 Další podmínky

a) nabídku doporučujeme pevně spojit
b) doporučené řazení nabídky
1. strana - identifikační údaje uchazeče, datum vyhotovení nabídky a podpis
osoby oprávněné jednat za uchazeče (dle výpisu z obchodního rejstříku) spolu
s vypsaným jménem této podepsané osoby.
2. strana - celková nabídková cena bez a včetně DPH s uvedením výše DPH.
3. strana a další strany - kvalifikační předpoklady včetně ověřených dokladů,
popř. další písemnosti poskytnuté uchazečem
Závěr nabídky - návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Poslední list - prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče,
z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty.
4. příloha - ukázky reklamních produktů.
c) Uchazeči jsou vázáni nabídkou po dobu 90 dnů ode dne otvírání obálek.
d) Součástí nabídky musí být ukázky všech nabízených reklamních produktů předložené
na vhodném nosiči (nosičích) včetně mediaplánu.
e) Do nabídky lze přiložit ukázku nebo ukázky vlastních reklamních produktů z minulosti,
které uchazeč považuje za nejúspěšnější.
f) Požadujeme převedení autorských práv, která by případně vyplynula v souvislosti
s plněním této zakázky, na zadavatele. V nabídce musí být uveden souhlas s tímto
požadavkem.
g) Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Ukázky realizovaných reklamních
produktů mohou být v cizím jazyce s písemným překladem do českého jazyka.
Nabízený reklamní produkt musí být v českém jazyce.
h) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Čl.9 Způsob označení a podání nabídky, otvírání obálek

Nabídky budou podány písemně v řádně uzavřené obálce označené nápisem:
„NÁBOROVÁ KAMPAŇ–SOUTĚŽ-NEOTVÍRAT“ na obálce musí být čitelná adresa
uchazeče.
Obálky s nabídkami lze podat:
Osobně v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hod po telefonické domluvě (tel. 974884549,
552 ) na adrese: Nádražní 16, Praha 5 – Smíchov, (naproti stanici metra Smíchovské nádraží,
trasa „B“) 2.patro, kanceláře č. 203,205 (Ing. Pumpr, pí. Málková, pí. Karasová). V poslední
den lhůty k podání nabídek není třeba předchozí telefonické domluvy.
Nebo poštou na kontaktní adresu:

Policejní prezidium ČR, Hospodářská správa,
Nádražní 16, P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5.
a to nejpozději do dne 19. září 2007, 15.00 hod.


V případě podání nabídek poštou nebo jiným zprostředkovaným způsobem, se za její podání
považuje okamžik přijetí nabídky na kontaktní adrese:

Policejní prezidium ČR, Hospodářská
správa, Nádražní 16, P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5.
Otevírání obálek se bude konat na adrese: Nádražní 16, Praha 5 – Smíchov, 20. září
2007 od 09.30 hod.


Otevírání obálek se mohou účastnit zástupci uchazečů o zakázku v počtu max. dvou
osob od každého uchazeče. (Upozorňujeme na skutečnost, že dle zák.č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách se při otevírání obálek již nesdělují nabídkové ceny uchazečů).


Za zadavatele
Ing. Pavel KOLÁŘ

25.7.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 13 000 Kč

Prodavači smíšeného zboží Prodavač smíšeného zboží. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Týdenní pracovní úvazek 30,- hod. Střídavě práce o sobotách a nedělích. Po skončení zkušební doby příspěvek na stravné ve výši Kč 40,- na den, odměna při pracovním a životním výročí, příspěvek na dětský tábor, poskytnutí 3 dnů zdravotního volna (dle podmínek kolektivní smlouvy) a další firemní benefity. Životopisy zasílejte na e-mail: instruktori@konzumuo.cz.. Pracoviště: Č.124 - konzum, prodejna kvasiny, 517 02 Kvasiny. Informace: Jana Prouzová, +420 725 581 796.

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Ostatní specialisté a 26 310 Kč

Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami Vychovatel/ka - pedagogický/á pracovník/ice. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26310 kč, mzda max. 32260 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - podmínky pro přihlášení a náležitosti písemné přihlášky k nalezení na https://www.ddskostelec.cz/slozka/novinky., Přihlášky s požadovanými doklady doručte do 6.6. 2018 na adresu DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7, 517 41 Kostelec nad Orlicí. , Výběrové řízení proběhne 12.6. 2018, od 10:00 hod. (DDŠ a ZŠ Kostelec n.Orl.), - vzdělání min. SŠ s maturitou (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů), - kvalifikační kurz speciální pedagogiky, - platové zařazení dle přílohy č. 7 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platová tř. 9 - 11, dle dosažené praxe , - nástup dle dohody, - PP na dobu určitou 3 roky (s možností změny na dobu neurčitou).. Pracoviště: Dětský domov se školou a základní škola, kostelec nad orlicí, tyršova 7, Tyršova, č.p. 7, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Informace: Jan Vodička, +420 491 113 530,491 113 541.

Výroba - Výroba Strojní inženýři projektanti, konstruktéři 32 000 Kč

Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři Technický/á pracovník/ice - elektrotechnik/čka. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 32000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt zasláním životopisu na e-mail marcela.sladkova@fmmotorparts.com nebo telefonicky PO - PÁ od 7:00 do 15:00 hod. , Požadujeme: , - vysokoškolské vzdělání popř. stř. odborná škola s maturitou (v oboru elektro), - praxe min. 3 roky ve vrobním podniku (na pozici projektant elektro popř. údržba strojních zařízení budov), - zkouška z vyhlášky 50/1978 Sb. § 6,8 popř. 10, - orientace v systému technických norem (ČSN) a nařízení vlády (např. NV 118/2016 Sb., NV 117/2016 Sb., NV č. 176/2008 Sb.) , - znalost předpisů pro provádění revizí elektro strojních zařízení popř. budov, - základy automatizace PLC, MaR, - základní znalosti techniky pohonů, motory, frekvenční měniče, - důslednost, zodpovědnost, systematický přístup, - samostatnost, schopnost rozhodovat, - znalost anglického jazyka - středně pokročilý , - práce na počítači - pokročilý (základy AutoCad či jiný SW pro kreslení el. schémat) , Hlavní činnost funkce, - dohled a přejímka investičních akcí pro servisní zařízení v oblasti elektro z hlediska bezp. předpisů, funkčnosti, správnosti dokumentace a návaznosti na údržbu, - udržování dokumentace rozvodné soustavy včetně promítání změn vyvolaných novými projekty a její následná aktualizace, - spolupráce při opravě poruch na řídících systémech servisních zařízení popř. výrobních strojů (odsávání, VZT jednotky, kamerový systém, energetická zařízení NN atd.), - zadávání a vyhodnocování revizí vč. návrhů na nápravná opatření, - řízení externích dodavatelů elektro při investiční výstavbě a údržbě servisních zařízení, - provádění analýz při změně ČSN/NV, vyhodnocování dopadů a příp. návrh změn stávajících postupů, Nabízíme:, - zázemí stabilní zahraniční společnosti, - 5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na penzijní pojištění.. Pracoviště: Federal-mogul friction products a.s., Jirchářská, č.p. 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Informace: Marcela Sládková, +420 739 382 663.

Výroba - Výroba Montážní dělník 25 000 Kč

Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů PRACOVNÍK PRO MONTÁŽ SEDAČEK. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 50. Poznámka: Kontakt osobně na pracovišti PO - PÁ od 8 do 16 hod. nebo e-mailem jaroslava.zahradnikova@adient.com., - fyzická zdatnost - fyzicky namáhavá práce (manipulace s těžkými břemeny), - manuální zručnost, - 18-ti směnný režim, - stravenky, letní a zimní bonus, bonus za přítomnost, bonus za 18-ti směnný provoz, - týden dovolené navíc, - PP na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.. Pracoviště: Adient czech republic k.s. - odštěpný závod kvasiny, Průmyslová, č.p. 680, 517 01 Solnice. Informace: Jaroslava Zahradníková, +420 498 019 604,606 610 728.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační fotografie.

Kraj vstoupil do asociace pro cyklistiku

Krajské a senátní volby 2016 v základní škole Bratranců Veverkových v Pardubicích.
AKTUALIZOVÁNO
11

Komunální a senátní volby proběhnou společně začátkem října

Horyna: Na NHL má, ale potřebuje trenéra, který ho bude mít za syna

Hradec Králové /ROZHOVOR/ - V Hradci ho cepoval dva roky. Evidentně jejich spolupráce fungovala. Jinak by se Patrik Rybár těžko probil mezi nejlepší gólmany hokejové extraligy, nedostal se na olympiádu i mistrovství světa a nakonec nepodepsal smlouvu s Detroitem v NHL.

Carské důstojníky na kole nikdo nezastaví, ani zákon

Královéhradecko - Senátoři při prvním čtení podpořili nový návrh, aby cyklisté nebyli pokutováni za jízdu pod mírným vlivem alkoholu. Cyklisté ale nemají zdaleka vyhráno. Návrh půjde zřejmě v červnu do druhého čtení a poté bude projednán v Poslanecké sněmovně.

Hradec přišel o jedničku. Rybár míří do NHL

Hradec Králové - Mountfield shání „dobrého“ gólmana. Jaroslav Pavelka by však měl dostat ještě větší prostor než v nedávno skončené hokejové sezoně.

Linku 24R mohou zachránit jen řidiči

Hradec Králové - Proti zrušení autobusové linky se zvedla vlna nevole. Spoj ale nemá kdo řídit. Město chce nové řidiče nalákat na vyšší plat.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT