Řidič škodovky, který tudy projížděl, chodkyni zřejmě přehlédl a došlo ke střetu, při kterém žena upadla na silnici. Do péče si ji pak převzali zdravotníci. Policisté u obou účastníků nehody vyloučili požití alkoholu. Policisté v této souvislosti znovu upozornili, že chodec nemá absolutní přednost a na jeho další povinnosti v silničním provozu.

Chodec nemá absolutní přednost! Povinností chodce je, přecházet vozovku nalézá-li se ve vzdálenosti bližší než 50 metrů křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, podchod nebo nadchod označené příslušnými dopravními značkami. Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Podle zákona má chodec jako účastník silničního provozu povinnost: chovat se ohleduplně a ukázněně, neohrožovat život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, nepoškozovat životní prostředí ani neohrožovat život zvířat. Řídit se pravidly silničního provozu, řídit se pokyny policisty a osob oprávněně řídících provoz na komunikacích,řídit se světelnými, příp. i doprovodnými akustickými signály,řídit se dopravními značkami a světelnými signály.