Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

DOPRAVA: Autobusy padaly z kluzké vozovky do příkopů jako slívy

Rychnovsko - Počátek týdne strávili hasiči výjezdy k havarovaným nákladním a osobním vozům, které museli vyprostit z příkopu. Pomoc jeřábu potřebovaly také tři autobusy, sypací vozy, a dokonce traktor.

24.2.2009
SDÍLEJ:

Dopravní nehoda autobusu. Ilustační fotoFoto: Archiv

„V těchto dnech je jeřáb trvale v oběhu a prakticky přejíždí z místa – od nehody k nehodě,“ popsal situaci vyšetřovatel Hasičské záchranné služby v Rychnově nad Kněžnou Jiří Václavík. Od pondělí je služba hasičů především ve znamení vyprošťování autobusů ze závějí a příkopů.

Zůstali uvězněni v autobuse

Nezáviděníhodný zážitek si budou pamatovat hned tři skupiny cestujících, z nichž se naštěstí nikomu nic nestalo. První případ se stal v pondělí v blízkosti Kostelce n. O., kde sedm pasažérů spolu s řidičem zůstalo uvězněných v útrobách autobusu až do příjezdu hasičů. U obce Nebeská Rybná zasahovaly dvě jednotky hasičů rovněž na pomoc zapadlému autobusu, a to před čtvrtou hodinou odpoledne. „Další autobus s cestujícími zůstal uvězněn ve sněhu u Slatiny nad Zdobnicí,“ sdělila Martina Žahourková, tisková mluvčí HZS Královéhradeckého kraje. Autobus skončil mimo vozovku opřený o svah se zablokovanými dveřmi, a uvnitř tak uvěznil 15 lidí.

Vzhledem ke špatné sjízdnosti komunikací byla včera po půl sedmé a po osmé hodině ranní nutná technická pomoc za použití jeřábu také v Dobřanech a v Zádolí u Trnova, kde zapadly sypací vozy. Mimo autobusy a sypače zapadl do závěje také traktor i s vlekem, a to včera po desáté dopoledne. U Lokotu zůstal vzpříčený kamion v 6 hodin ráno. Ani osobní vozy pochopitelně nebyly nehod ušetřeny – například osobní vozidlo Kia zůstalo nepojízdné u zastávky Skibusu v Říčkách v Orlických horách.

Zajímavostí je, že výjezdů k podobným incidentům se účastní pouze dva muži z HZS, kteří obsluhují jeřáb. „Službu ovšem vykonávají hasiči každý den v počtu zpravidla 12 členů sboru,“ řekl Václavík.


Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému - IREDO platné od 1.2.2008


1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu (dále jen „Přepravní řád“) vyhlašuje organizátor Integrovaného dopravního systému IREDO (dále jen IDS IREDO) Smluvní přepravní podmínky IDS IREDO pro veřejnou osobní přepravu (dále jen SPP IREDO). Organizátorem Integrovaného dopravního systému IREDO je firma OREDO s.r.o. se sídlem Nerudova 104, Hradec Králové 500 02, tel.: 495 538 524, e-mail: info@oredo.cz.
2. Smluvní přepravní podmínky IDS IREDO platí pro přepravu osob, jejich zavazadel a živých zvířat na linkách veřejné vnitrostátní a mezinárodní silniční linkové osobní dopravy, městské hromadné dopravy a ve vlacích uvedených v příloze č. 1 SPP IREDO provozovaných v rámci IDS IREDO zúčastněnými dopravci a stanovují podmínky pro vznik přepravní smlouvy, podmínky přepravy, práva, povinnosti a odpovědnost cestujících a dopravců zapojených v IDS IREDO. Seznam tarifních zón IDS IREDO, stanic a zastávek v nich zařazených je uveden v příloze SPP IREDO č. 2.
3. Bližší způsob a postup při uplatňování cen a určených podmínek stanovuje Tarif integrovaného dopravního systému IREDO (dále jen Tarif IREDO).
4 - 6. Neobsazeno

I. Všeobecná ustanovení
7. Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat podmínky Přepravního řádu, Smluvních přepravních podmínek IDS IREDO a Tarifu IDS IREDO, při použití přepravy vlakem nebo vozidlem městské hromadné dopravy (dále jen MHD) rovněž smluvní přepravní podmínky a tarify železničních dopravců nebo přepravní podmínky a tarify vyhlášené pro použitou MHD. Případy použití smluvních přepravních podmínek a tarifů železničních dopravců / vyhlášených pro MHD jsou uvedeny v jednotlivých článcích těchto smluvních přepravních podmínek.
8. Při použití vozidla linkové autobusové přepravy nebo vozidla MHD , kde je uplatňován mimo SPP IREDO a Tarifu IREDO i jiný tarif a přepravní podmínky, jsou pro přepravu a odbavení cestujícího použity SPP IREDO a Tarif IREDO pouze v případech, kdy nástupní a zároveň cílová stanice cestujícího jsou zařazeny v systému IDS IREDO. Ve všech ostatních případech platí přepravní podmínky a tarif vyhlášený dopravcem.
Pokud jsou pro použitou MHD vyhlášeny i jiné přepravní podmínky a tarif než přepravní podmínky a tarif IDS IREDO, je při použití vozidla MHD rozhodnutí o použití tarifu IDS IREDO na straně cestujícího. Pro odbavení cestujících bez předem zakoupených jízdních dokladů IDS IREDO se u těchto dopravců uplatňují přepravní podmínky a tarif vyhlášené pro MHD.

9. V systému IDS IREDO jsou zapojeni i dopravci, v jejichž linkách a spojích uvedených v příloze č. 1 SPP IREDO je možno použít jízdní doklady IDS IREDO s uplatněním podmínek uvedených v těchto SPP IREDO a Tarifu IREDO, ale kteří jízdní doklady systému IDS IREDO sami nevydávají.
Pro odbavení cestujících bez předem zakoupených jízdních dokladů IDS IREDO se u těchto dopravců uplatňují přepravní podmínky a tarif vyhlášený dopravcem.

II. Základní pojmy
10. Dopravce - fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu osob a věcí pro cizí potřebu.
11. Jízdné je cena za přepravu osoby (cestujícího).
12. Vozidlo linkové autobusové dopravy je autobus dopravce na autobusových linkách veřejné vnitrostátní nebo mezinárodní silniční linkové osobní dopravy. Vozidlo MHD je vozidlo dopravce v městské hromadné dopravě. V SPP IREDO je současně používán pojem autobus.
13. Vozidlo železniční dopravy je drážní vozidlo určené pro přepravu osob, v SPP IREDO je současně používán pojem vlak. Pro vozidlo linkové autobusové dopravy, vozidlo MHD a zároveň vozidlo železniční dopravy je v SPP IREDO používán pojem vozidlo.
14. Zóna - stanovené území s autobusovými zastávkami, železničními zastávkami a stanicemi a zastávkami MHD rozhodné pro stanovení jízdného. Při jízdě mezi zónami lze zahájit jízdu v kterékoliv zastávce/stanici nástupní zóny a jízdu ukončit v kterékoli zastávce/stanici cílové zóny s možným přestupem mezi spoji nebo dopravci. Vydávány jsou rovněž jednozónové jízdenky pro jízdy mezi zastávkami/stanicemi jedné zóny.
15. Obsazená stanice - železniční stanice, ve které je zřízena pokladní přepážka (místo kde jsou vykonávány pokladní činnosti obsazené pokladníkem), pokud není u použitého vlaku uzavřena nebo nebyl povolen nástup do vlaku bez jízdních (přepravních) dokladů.
16. Neobsazená stanice - železniční stanice, ve které není zřízena pokladní přepážka (místo kde jsou vykonávány pokladní činnosti obsazené pokladníkem) nebo je u použitého vlaku uzavřena, případně byl povolen nástup do vlaku bez jízdních (přepravních) dokladů.
17. Osobní údaje - jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa; prokazují se osobním dokladem cestujícího vydaným orgánem státní správy (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince atd.), který je opatřen fotografií držitele.
18. Přirážka - částka, která se vybírá za porušení přepravních podmínek stanovených Přepravním řádem z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví cestujících nebo jiných osob, bezpečnosti a plynulosti veřejné osobní dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy.
19. Přirážka k jízdnému - částka, která se vybírá k jízdnému dle Zákona o dráhách nebo Zákona o silniční dopravě, neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem.
20. Manipulační přirážka - přirážka, kterou železniční dopravci vybírají od cestujícího za porušení přepravních podmínek tím, že nevyužil možnost zakoupení jízdenky, doplatku, v obsazené stanici a o zaplacení se přihlásil bezodkladně po nástupu do vlaku u pověřené osoby.
21. Neobsazeno

III. Vznik a plnění přepravní smlouvy
22. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi dopravci zúčastněnými na přepravě a cestujícím závazkový právní vztah, jehož obsahem je závazek každého na přepravě zúčastněného dopravce v části přepravy, kterou v rámci uzavřené přepravní smlouvy realizuje, cestujícího přepravit řádně a včas spoji uvedenými v platných jízdních řádech za podmínek stanovených SPP IREDO, Tarifem IREDO a závazek cestujícího zaplatit cenu za přepravu podle Tarifu IREDO a dodržovat podmínky Přepravního řádu, SPP IREDO, Tarifu IREDO a při přepravě vlakem rovněž smluvní přepravní podmínky a tarif železničního dopravce a při přepravě vozidlem MHD dodržovat rovněž smluvní přepravní podmínky a tarif vyhlášené pro MHD.
23. Každý dopravce zúčastněný na přepravě odpovídá za přepravu po té části přepravní cesty, kterou zajišťuje.
24. Přepravní smlouva dle SPP IREDO je uzavřena a dochází k jejímu plnění jestliže cestující využije své právo k přepravě z jízdního dokladu IDS IREDO tím, že nastoupí do vozidla linkové autobusové dopravy, nastoupí do vozidla MHD, nastoupí do vlaku nebo vstoupí do prostoru dopravce označeného jako veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem.
Přepravní smlouva dle SPP IREDO je též uzavřena umožní-li dopravce, aby cestující nastoupil do vozidla linkové dopravy, vozidla MHD, pokud toto vozidlo neopustí před zahájením jízdy nebo nastoupil do vlaku a jízdné zaplatil bezodkladně po nástupu do vozidla nebo vlaku.
25. Přepravní smlouva je splněna provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje provedení přepravy v jiném než sjednaném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy.
26 - 27. Neobsazeno

IV. Jízdní doklad
28. Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem IDS IREDO. Jízdní doklady IDS IREDO je cestující povinen předložit ke kontrole na každou výzvu pověřené osoby dopravce, který část dopravy provádí, kdykoliv během přepravy, v okamžiku vystoupení z vozidla nebo při pobytu v prostoru dopravce označeném jako veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem a to i opakovaně.
29. Platným jízdním dokladem IDS IREDO je jízdenka v odpovídající ceně, druhu a době použití:
• jednoduchá jízdenka
• časová jednodenní síťová jízdenka
• časová sedmidenní zónová jízdenka
• časová třicetidenní zónová jízdenka
• průkaz opravňující cestujícího k přepravě
Jízdní doklad je vystavován v papírové podobě nebo jako bezkontaktní čipová karta (dále jen BČK) s elektronickým záznamem jízdného dle Tarifu IREDO. Bližší podmínky pro použití BČK jsou uvedeny v Tarifu IDS IREDO. Pokuj je jízdní doklad uložen na BČK, je cestující povinen u vyhlášených dopravců zároveň s BČK předkládat papírový kontrolní doklad.
30. Integrovaný doklad musí mít :
• jednotné záhlaví: název IREDO, název dopravce, který vydal jízdenku, adresu dopravce, IČ, DIČ, místo prodeje (linka a spoj, stanice, vlak), příp. může obsahovat pouze název IREDO a obchodní jméno dopravce, který jízdenku vydal.
• počet osob
• datum a čas výdeje
• datum a čas konce platnosti jízdenky
• výchozí zónu, cílovou zónu
• druh jízdného
• cenu v Kč včetně DPH
Dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění jsou jízdenky IDS IREDO daňovými doklady.
31. Jízdní doklad je platný, jsou-li při jeho použití splněny podmínky uvedené v SPP IREDO a Tarifu IREDO
32. Jízdní doklad IDS IREDO cestujícího opravňuje k přepravě v rozsahu na něm uvedeném a ke vstupu do prostor dopravce označených jako veřejnosti přístupné s platným jízdním dokladem.
33. Jízdní doklad, který lze podle Tarifu IREDO použít jen ve spojení s dokladem (průkazem), na jehož základě byl vydán, příp. je stanovena povinnost jeho předkládání při kontrole jízdních dokladů, je neplatný, jestliže se cestující tímto dokladem současně neprokáže. Jízdní doklad ve formě elektronického záznamu na BČK, který lze dle tarifu IREDO u vyhlášených dopravců použít pouze ve spojení s papírovým kontrolním dokladem dle čl. 30 je neplatný, jestliže se cestující tímto dokladem s uvedeným shodným číslem BČK neprokáže.
34. Jízdní doklad IDS IREDO se považuje za neplatný, pokud obsahuje některou z níže uvedených závad:
a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené Přepravním řádem, SPP IREDO nebo Tarifem IREDO,
b) doklad, na kterém nejsou vyplněny všechny předepsané údaje,
c) byl-li vydán na základě nesprávných údajů,
d) chybí-li na něm fotografie (je-li předepsána), byla-li vyměněna nebo neodpovídá současné podobě držitele,
e) je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
f) údaje na něm neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
g) je použit neoprávněnou osobou,
h) uplynula doba jeho platnosti,
i) není originálem.
Papírový neplatný jízdní doklad je pověřená osoba oprávněna v případech uvedených v bodě c) až i) odebrat. Cestujícímu je vydáno potvrzení o odebrání jízdního dokladu. Cestující je povinen umožnit pověřené osobě zjištění všech dostupných údajů z neplatného jízdního dokladu.
Ustanovení tohoto článku se vztahuje i na průkazy opravňující držitele k zakoupení jízdenek se slevou. Pověřená osoba dopravce je oprávněna odebrat pouze neplatné průkazy vydané vlastním dopravcem.. Neplatné jízdní doklady a průkazy podle písmena i) se však odebírají vždy. BČK se odebírají pouze v případě použití neoprávněnou osobou nebo nejedlá-li se o originál
35. Za poškozené, znečištěné nebo neoprávněně měněné a upravované jízdní doklady se náhrada neposkytuje. Rovněž se neposkytuje náhrada za jízdní doklady ztracené nebo odcizené. Duplikáty jízdních dokladů s výjimkou BČK se nevydávají.
36 - 37. Neobsazeno

V. Placení jízdného a přirážek
38. Druhy jízdních dokladů IDS IREDO, ceny jízdného a tarifní podmínky IDS IREDO jsou stanoveny Tarifem IREDO.
39. V linkové autobusové dopravě a v MHD je cestující povinen zaplatit jízdné před zahájením jízdy, nejpozději neprodleně po nastoupení do vozidla. Při nákupu jízdenky na zlevněné jízdné je cestující povinen předložit průkaz na slevu bez vyzvání. Odchylky pro zakoupení některých jízdních dokladů v MHD jsou uvedeny v tarifu IREDO.
40. V železniční dopravě se jízdní doklady IDS IREDO prodávají za určených podmínek u pokladních přepážek a u pověřených osob dopravce ve vlaku.
Odbavení cestujícího ve vlaku:
• po nástupu v neobsazené stanici si cestující zakoupí jízdenku nebo doplatek bez manipulační přirážky při prvním odbavení nebo prvním doplatku k platnému předem zakoupenému jízdnímu dokladu, pokud se o zaplacení přihlásí bezodkladně po nástupu u pověřené osoby dopravce nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů;
• po nástupu v obsazené stanici si cestující zakoupí jízdenku nebo doplatek s manipulační přirážkou 30 Kč za každého cestujícího, pokud se o zaplacení přihlásí bezodkladně po nástupu u pověřené osoby dopravce, a to ještě dříve, než jí bude vyzván k předložení jízdních dokladů
V případě nesplnění výše uvedených podmínek bude cestující odbaven dle smluvních přepravních podmínek a tarifu železničního dopravce a k jízdnému železničního dopravce bude za každého cestujícího účtována přirážka k jízdnému dle jeho přepravních podmínek.
41. Předprodej jednoduchých jízdenek se neprovádí. Časovou jízdenku si lze zakoupit v předprodeji u pokladní přepážky železničního dopravce, ve vozidle linkové autobusové dopravy nebo ve vozidle MHD nejdříve dva měsíce před prvním dnem platnosti. Ve vozidle linkové autobusové dopravy nebo ve vozidle MHD a u pokladní přepážky nevybavené zařízením pro elektronický výdej je možný předprodej jízdních dokladů pouze s nástupní zónou odpovídající příslušné autobusové lince/stanici/síti MHD. Předprodej jízdenek není možný u pověřené osoby ve vlaku.
42. Cestující, který se ve vozidle linkové autobusové dopravy nebo ve vozidle MHD po započetí přepravy neprokáže na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem IDS IREDO zaplatí pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené Tarifem IREDO a přirážku dle Ceníku jízdného IDS IREDO - Přirážky a poplatky, viz. však článek 8 a 9. Pokud jsou pro použitou MHD vyhlášeny i jiné přepravní podmínky a tarif než přepravní podmínky a tarif IDS IREDO, zaplatí cestující pověřené osobě za přepravu jízdné a přirážku dle těchto vyhlášených přepravních podmínek a tarifu. Nelze-li spolehlivě zjistit nástupní zastávku cestujícího, považuje se za nástupní zastávku výchozí zastávka spoje.
Pověřená osoba dopravce ve vlaku je oprávněna uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem z příčin na jeho straně a nepožádal o odbavení jízdním dokladem IREDO dle čl. 40 zaplacení jízdného dle tarifu železničního dopravce z nástupní stanice do cílové stanice a přirážky k jízdnému dle smluvních přepravních podmínek železničního dopravce.
43. V případě nezaplacení jízdného a přirážek na místě je pověřená osoba dopravce oprávněna od cestujícího vyžadovat prokázání osobních údajů potřebných k vymáhání dlužné částky. K dodatečně předloženým dokladům se nepřihlíží.
44. Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení. Cestující bez místenky může ve vozidle obsadit místo k sezení, které bylo prodáno jinému cestujícímu z nácestné zastávky, je však povinen místo k sezení v této nácestné zastávce uvolnit cestujícímu, který se prokáže platnou místenkou pro toto místo k sezení. Obsazení míst ve vlacích je řešeno smluvními přepravními podmínkami železničního dopravce.
45 - 46. Neobsazeno

VI. Přeprava ručních zavazadel, spoluzavazadel, cestovních zavazadel a živých zvířat
47. Pro přepravu ručních zavazadel, spoluzavazadel a cestovních zavazadel ve vozidlech linkové autobusové dopravy a vozidlech MHD platí níže uvedená ustanovení. Přeprava ve vlacích se provádí dle smluvních přepravních podmínek a tarifů železničních dopravců s výjimkami uvedenými v čl. 49., viz. však také čl. 54.
48. Cestující může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která vzhledem k jejich rozměru, délce nebo hmotnosti lze rychle a bez obtíží naložit a umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, a to za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy, nejsou ostatním cestujícím na obtíž a nejedná se o věci vyloučené z přepravy. Pověřená osoba určí, zda zavazadlo cestujícího bude přepravováno společně s ním a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo. Spoje, na kterých je přeprava zavazadel omezena, jsou označeny v jízdních řádech. O přepravě spoluzavazadel - jízdních kol viz. čl. 56
49. Cestující má právo vzít s sebou do vozidla linkové autobusové dopravy, vozidla MHD nebo vlaku jako ruční zavazadlo bezplatně:
• snadno přenosné věci, které lze umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího nebo podle potřeby držet na klíně
• zavazadla do rozměru 20 x 30 x 50 cm
• zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 10 cm
• zavazadla tvaru desky do rozměru 80 x 100 x 5 cm
• zvířata ve schráně s nepropustným dnem 20 x 30 x 50 cm
• nákupní tašku na kolečkách
• dětské kočárky s dítětem (pro přepravu dětských kočárků bez dítěte platí ustanovení o přepravě spoluzavazadel)
• vozíky pro invalidy držitelů průkazů ZTP a ZTP/P.

50. Cestující může vzít do vozidla k přepravě dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a není-li přeprava dětských kočárků s dítětem pro konkrétní spoj vyloučena.
51. Cestující s dětským kočárkem s dítětem může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče dveřmi, které jsou příslušně označeny nebo určeny řidičem. Cestující musí umístit dětský kočárek s dítětem na místě ve vozidle určeném. Cestující musí vždy zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy. Řidič může povolit přepravu dalších kočárků, pokud to provozní poměry umožňují.
52. Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných schránkách s nepropustným dnem. Zvíře lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem. Pro přepravu schrán se zvířaty platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel. Spoje, na kterých je přeprava zvířat omezena nebo vyloučena, jsou označeny v jízdních řádech.
53. Beze schrány je možno vzít do vozidla psa, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. V době zvýšených nároků na přepravu může pověřená osoba psa beze schrány odmítnout. Pes na vodítku je přepravován vždy za poloviční jízdné. Psy doprovázející slepce nelze vyloučit z přepravy ani jejich přepravu odmítnout. Tito psi jsou přepravováni bezplatně.
54. Cestující je povinen za přepravu spoluzavazadel zaplatit přepravné stanovené tarifem. Doklad o zaplacení přepravného/poplatku za přepravu spoluzavazadla platí až do cílové zóny cestujícího uvedené na jízdence IDS IREDO ve vozidlech všech zapojených dopravců. V případě, že věc je u prvního použitého dopravce přepravována bezplatně, např. dle smluvních přepravních podmínek železničního dopravce (viz. čl. 47), provede se zpoplatnění až při použití dopravce, kde není přeprava prováděna bezplatně.
55. Při přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci s výjimkou přenosné ocelové láhve s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádoby s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a elektrického akumulátoru zajištěného proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory. Ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto nebezpečných věcí. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci pověřené osobě a umístit ji ve vozidle podle jejích pokynů.
56. Přeprava spoluzavazadel - jízdních kol je v IDS IREDO prováděna pouze ve vlacích dle smluvních přepravních podmínek železničních dopravců a v upravených vozidlech autobusové dopravy. Zařazení takového vozidla linkové autobusové dopravy je vyhlášeno jízdním řádem (dopravcem). Za přepravu je vybírán poplatek za přepravu spoluzavazadla - jízdního kola stanovený dopravcem, který službu zajišťuje a to zvlášť za každého dopravce a použitý spoj.
57. Přeprava cestovních zavazadel není v rámci IDS IREDO prováděna. Dopravce provozující linku nebo spoj je oprávněn provozovat službu přepravy cestovních zavazadel za účinnosti jím vyhlášených přepravních podmínek.
58 - 64. Neobsazeno

VII. Přeprava autobusových zásilek
65. Přeprava autobusových zásilek není v rámci IDS IREDO prováděna. Dopravce provozující linku nebo spoj je oprávněn provozovat službu přepravy autobusových zásilek za účinnosti jím vyhlášených přepravních podmínek.
66 - 71. Neobsazeno

VIII. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy

72. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle linkové autobusové dopravy, vozidle MHD nebo vlaku právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených. Pokud není u těchto osob jejich právo zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit.
73. V linkové autobusové dopravě nebo MHD dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání vozíku pro invalidy. Jestliže technické provedení vozidla přepravu vozíku pro invalidy umožňuje, zajistí dopravce přístup do vozidla alespoň jedním označeným vstupem. Cestující na vozíku pro invalidy může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče. Cestující nastupuje s vozíkem pro invalidy označenými dveřmi a umísťuje vozík na určeném místě.
74. Přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přepravy osob na vozíku pro invalidy ve vlacích se provádí dle smluvních přepravních podmínek železničního dopravce.
75 - 76. Neobsazeno

IX. Vztahy mezi dopravci zapojenými v IDS IREDO a cestujícími

77. Dopravci zapojení v IDS IREDO v zájmu péče o cestující zajišťují:
a) podávání informací o jízdním řádu;
b) podávání informací o SPP IREDO a Tarifu IREDO;
c) zveřejnění základních smluvních přepravních a tarifních podmínek IDS IREDO
d) prodej jízdenek po dobu provozování přepravních služeb
e) vydávání písemného potvrzení o omezení nebo zastavení dopravy, vynechání spoje nebo doby jeho zpoždění
f) pořádek, čistotu a klid v dopravních prostředcích
g) znovuzastavení třetího vozidla MHD v úrovni zastávkového označníku, stojí-li na zastávce více vozidel
h) znovuzastavení každého vozidla MHD v úrovni zastávkového označníku v případě, že se na zastávce nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se slepeckou holí.
78. Povinnosti cestujících:
a) dodržovat Přepravní řád, SPP IREDO a Tarif IREDO a dle článku 7. a 8. smluvní přepravní podmínky a tarif toho dopravce, který příslušnou část přepravy zabezpečuje
b) mít u sebe po celou dobu přepravy platný jízdní doklad IDS IREDO jak pro sebe tak pro případně sebou přepravovaného psa (pokud nejsou dle tarifu IREDO přepravováni bezplatně) a na výzvu pověřené osoby se jím prokázat ;
c) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících
d) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za porušení Přepravního řádu nebo porušení SPP IREDO.
e) používat zařízení ve vozidle jen k účelu, pro který je určeno

79. Cestující je při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících, pořádek a klid ve vozidle linkové autobusové dopravy/vozidle MHD/vlaku (dále jen vozidlo) nebo působit rušivě na osobu řídící vozidlo. Cestující se sám musí starat, aby do správného vozidla nastoupil v nástupní zastávce/stanici, přestoupil v přestupní zastávce/stanici a z vozidla v cílové zastávce/stanici vystoupil včas, na stanovených místech a na správné straně. Cestujícímu je zakázáno vystupovat z vozidla nebo nastupovat do vozidla za jízdy nebo se vyklánět z vozidla. Cestující, který ve vozidle stojí, přidržuje se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených.
Jedná-li se o zastávku/stanici, kde vozidlo zastavuje jen na znamení, musí cestující, který chce nastoupit, dát včas osobě řídící vozidlo znamení zvednutím paže; cestující, který chce vystoupit, musí včas použít příslušné signalizační zařízení nebo včas vyrozumět o svém úmyslu řidiče vozidla nebo doprovod vlaku.
Cestující může nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit jen na zastávce/ve stanici. Jsou-li ve vozidle označeny vchody a východy, musí cestující pro výstup nebo nástup použít dveře podle jejich označení. Přednost mají vystupující cestující před nastupujícími. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů na místě, kde podle jízdního řádu nezastavuje, může cestující vystoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby. Vyžadují-li to provozní důvody, je cestující povinen na pokyn pověřené osoby z vozidla vystoupit a do vozidla opět nastoupit.
80. Porušením SPP IREDO z hlediska bezpečnosti cestujícího, jiných osob a ochrany zdraví, plynulosti dopravy, pořádku, čistoty a klidu ve vozidle nebo vlaku je, pokud cestující:
a) nemá zakoupenu jízdenku při nástupu do vlaku, přestože nastoupil v obsazené stanici;
b) nemůže se prokázat platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému na místě;
c) pro jízdu použil zónu/zóny s vyšším určeným jízdným z nástupní zóny než je jízdné do cílové zóny;
d) odmítá uvolnit neoprávněně obsazené místo;
e) mluví za jízdy na osobu řídící vozidlo;
f) otevírá za jízdy dveře vozidla, v případě vlaku boční dveře vozu, první a poslední čelní dveře vlaku, zamčené dveře mezi vozy nebo odstraňuje zábrany proti vypadnutí (i při pobytu vlaku ve stanici;
g) vyhazuje z vozidla předměty nebo je nechá vyčnívat z vozu;
h) vystupuje z vozidla nebo nastupuje do vozidla za jízdy nebo se vyklání z vozidla;
i) nastupuje do vozu/vozidla prohlášeného pověřeným zaměstnancem za obsazené;
j) ve vlaku uvádí bezdůvodně do činnosti záchrannou brzdu nebo návěstní zařízení ve vozidle;
k) zdržuje se v prostoru určeném výhradně pro pověřenou osobu, nebo v prostoru, který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla;
l) brání v použití provozních zařízení, plynulému výstupu, průchodu nebo nástupu do vozu;
m) kouří ve vozidle/ voze nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno;
n) chová se hlučně, produkuje hlučně hudbu nebo zpěv, používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným způsobem;
o) znečišťuje ostatní cestující nebo znečišťuje či poškozuje zařízení dopravce;
p) odemyká nebo zamyká dveře vozu, oddílu nebo jiná uzamykatelná místa vozu předmětem, který není součástí vozu;
q) vezme s sebou do vozidla jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo, nebo podal k přepravě jako cestovní zavazadlo věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla nebo odmítne zaplatit cenu za spoluzavazadlo;
r) zaviní zpoždění vozidla/vlaku;
s) nezajistí při pobytu v prostorách dopravce přístupných veřejnosti a ve vozidle nasazení bezpečného náhubku psovi nebo pokud nedrží psa na vodítku nakrátko.
t) nastupuje nebo vystupuje, dává-li řidič zvukovou nebo světelnou návěst „nevystupujte, nenastupujte, stop,“ resp. zaměstnanec obsluhy vlaku pískáním upozorňuje na odjezd vlaku
u) nastupuje do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi
81. Za porušení SPP IREDO dle čl. 80, vyjma písm. a), b) a r) až v), zaplatí každý cestující přirážku za porušení SPP IREDO a případné další náhrady a poplatky. Pokud cestující nemůže nebo odmítne zaplatit na místě, je povinen prokázat pověřené osobě osobní údaje.
82. Pověřená osoba je oprávněna:
a) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému anebo vyžadovat od cestujícího prokázání se osobními údaji potřebnými pro vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě,
b) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému nebo přirážku za porušení přepravních podmínek na místě,
c) vyloučit z přepravy cestujícího, který nastoupil do vozidla zjevně ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, pokud ohrožuje nebo může ohrozit bezpečnost a plynulost dopravy nebo veřejný pořádek, vzbuzuje veřejné pohoršení a odpor nebo ohrožuje cestující a zaměstnance dopravce,
d) vyloučit cestujícího z přepravy pokud cestující přes upozornění nedodržuje Přepravní řád, SPP IREDO nebo Tarif IREDO anebo nerespektuje pokyny a příkazy pověřené osoby,
e) nepřipustit k dopravě nebo vyloučit z dopravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním dopravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich dopravu neumožňují SPP IREDO.
Při vyloučení z přepravy je cestující povinen prokázat své osobní údaje potřebné při vymáhání jízdného a přirážek za porušení přepravních podmínek a vymáhání případných vzniklých škod. Pokud cestující odmítne pověřené osobě své osobní údaje prokázat, bude o pomoc požádána Policie ČR.
Na výzvu pověřené osoby je cestující povinen ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění osobních údajů, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit osobní údaje cestujícího.
Vyloučením cestujícího z přepravy nesmí být ohrožena jeho bezpečnost a zdraví a nesmí být ohrožena ani bezpečnost dopravy. Nedoprovázené dítě mladší 15 let lze vyloučit ze železniční přepravy v nejbližší vhodné obsazené stanici předáním pověřené osobě železničního dopravce.
83 Prostory dopravců určené veřejnosti a prostory vozidel mohou být monitorovány prostřednictvím kamerového systému.
84. Nástup do vozidla, pokud není vozidlo plně obsazeno (o obsazenosti rozhoduje pověřená osoba) je povolen pouze předními dveřmi:
a) u všech linek veřejné linkové dopravy,
b) na linkách MHD – podle přepravních podmínek vyhlášených pro tuto MHD
c) u vlaků železniční dopravy se specifickým způsobem odbavování cestujících může být nástup usměrněn předními dveřmi
Nástup do vozidla, pokud není vozidlo plně obsazeno (o obsazenosti rozhoduje pověřená osoba), je povolen všemi dveřmi, stejně tak výstup:
a) u linek MHD - podle přepravních podmínek vyhlášených pro tuto MHD
b) u vlaků železniční dopravy vyjma tratí se specifickým způsobem odbavení cestujících

X. Pověřená osoba, přepravní kontrola
85. Osobou pověřenou ke kontrole jízdních dokladů a oprávněnou dávat cestujícím pokyny a příkazy jsou zaměstnanci dopravce zajišťujícího příslušnou část přepravy (dále jen pověřená osoba).
86. V případě veřejné linkové autobusové dopravy a MHD je pověřenou osobou řidič a průvodčí vozidla nebo jiná osoba pověřená dopravcem a vybavená průkazem nebo kontrolním odznakem.
87. V případě vlaku je pověřenou osobou:
• zaměstnanec dopravce vybavený kontrolním odznakem, oprávněný k odbavení cestujících a ke kontrole jízdních dokladů;
• průvodčí nebo zaměstnanec dopravce pověřený jeho povinnostmi, oprávněný ke kontrole jízdních dokladů a k odbavení cestujících, osobní pokladník nebo zaměstnanec dopravce pověřený jeho povinnostmi, oprávněný k odbavení cestujících;
• zaměstnanec dopravce oprávněný dávat cestujícím pokyny a příkazy.
Oprávnění dokládá pověřená osoba železničního dopravce průkazem.
88 - 89. Neobsazeno

XI. Práva z přepravní smlouvy o přepravě osob

90. Právo z přepravní smlouvy musí být oprávněným uplatněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců ode dne nastoupení jízdy nebo ode dne, kdy jízda měla být nastoupena. Není-li právo z přepravní smlouvy uplatněno v uvedené lhůtě, zaniká.
91. Uplatnění práva z přepravní smlouvy je dopravce povinen vyřídit a zpravit oprávněného o uznání nebo zamítnutí jeho požadavku do 3 měsíců ode dne doručení podané žádosti.
92. Oprávněný může uplatnit u dopravce právo z přepravní smlouvy, jestliže jde o
• vrácení nebo nesprávný výpočet jízdného nebo jiných částek v osobní dopravě,
• vrácení nebo nesprávný výpočet přepravného
93. Právo z přepravní smlouvy o přepravě osob může uplatnit oprávněný, který předloží originál příslušného jízdního dokladu, podle okolností případu též potvrzení o skutečnosti zakládající nárok na uplatnění práva z přepravní smlouvy.
94. Jestliže nebyl cestující přepraven včas, nemá právo na náhradu škody vzniklé jako důsledek neplnění přepravní smlouvy.
95. Cestující, který byl oprávněně vyloučen z přepravy dle SPP IREDO, nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného.
96. Právo z přepravní smlouvy o přepravě osob uplatňuje oprávněný u organizátora nebo u dopravce, u něhož skutečnost zakládající uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob nastala. Místem příslušným k vyřízení uplatněného práva:
a) při úplném nevyužití jednoduché jízdenky se uplatňuje u dopravce, který jízdní doklad vydal
• u železnice je místem příslušným k vyřízení nástupní stanice nebo stanice, kde byl jízdní doklad vydán;
• u autobusové dopravy se uplatňuje přímo ve vozidle, kde byl jízdní doklad vydán
b) při nesprávném výpočtu jízdného nebo přepravného se uplatňuje u dopravce, který jízdní doklad vydal
• u železnice je místem příslušným k vyřízení nástupní stanice nebo stanice, kde byl jízdní doklad vydán;
• u autobusové dopravy se uplatňuje písemně v sídle dopravce
c) při úplném nevyužití časové jízdenky se uplatňuje u dopravce, který jízdní doklad vydal,
• u železnice je místem příslušným k vyřízení jedna ze stanic uvedených na dokladu, u síťové jízdenky stanice, která doklad vydala;
• u autobusové dopravy se uplatňuje písemně v sídle dopravce
97. Cestující má právo:
a) pokud spoj, kterým cestující hodlal cestovat, má z jeho nástupní stanice/zastávky zpoždění, je odřeknut nebo jede jen po části trasy, má cestující právo vzdát se jízdy a uplatnit právo z přepravní smlouvy. Místo příslušné k vyřízení uplatněného práva z přepravní smlouvy vrátí cestujícímu jízdné a veškeré poplatky, které za zamýšlenou jízdu zaplatil.
b) jestliže z důvodů na straně dopravce dojde zpožděním spoje, který cestující použil pro přepravu, ke ztrátě přípoje v rámci jedné přepravní smlouvy nebo nebyla-li dokončena započatá přeprava cestujícího spojem, jímž jízdu nastoupil, na:
1. další přepravu do cílové zóny nejbližším vhodným spojem zapojených dopravců nebo použití náhradní autobusové dopravy provozované přechodně za omezenou nebo zastavenou železniční dopravu, nebo
2. přepravu do nástupní zóny nejbližším vhodným spojem; cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu má v tomto případě také právo na vrácení zaplaceného jízdného, nebo
3. vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty, vzdal-li se cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu další jízdy a dopravce tuto skutečnost potvrdil,
98. Pokud se cestující vzdá jízdy a požaduje dle čl. 97 b) 2. návrat do původní nástupní zóny, zakoupí si pro tuto jízdu odpovídající doklad a podle možností vyžádá od dopravce potvrzení pro potřeby uplatnění práva z přepravní smlouvy. Uplatnění práva z přepravní smlouvy je vázáno na podmínku jízdy zpět nejbližším vhodným spojem. Právo z přepravní smlouvy cestující uplatní u organizátora, kde mu bude po ověření oprávněnosti vrácena cena všech zakoupených jízdních dokladů.
99. Návratky ze zcela nevyužitých jízdních dokladů IDS IREDO z důvodů na straně cestujícího musí být uplatněny u místa příslušného k vyřízení v první den platnosti, u jednoduchých jízdenek v době jejich platnosti.. Dopravce vrátí cestujícímu plně nevyužité jízdné snížené o srážku. Výše srážky při vrácení dokladu IDS IREDO činí 10 % z ceny zaplaceného dokladu IDS IREDO, minimálně 30 Kč.
100. Návratky částečně nevyužitých jízdních dokladů IDS IREDO z důvodů na straně cestujícího se neprovádějí.
101. Návratky z časových jízdních dokladů IDS IREDO částečně nevyužitých z příčin na straně dopravců zapojených v IDS IREDO se neprovádějí.
102. O specifických případech je oprávněn rozhodnout organizátor.
103. Při uplatnění práva z jízdních dokladů hrazených v cizí měně je návratek jízdného prováděn v CZK dle zásad uvedených v části XI. SPP IREDO. Pro přepočet je uplatněn kurz vyhlášený organizátorem.
104. Neobsazeno

XII. Závěrečná ustanovení


105. Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících, zavazadel a živých zvířat v IDS IREDO od 1.2.2008.
106. Úplné znění Smluvních přepravních podmínek IDS IREDO a Tarifu IDS IREDO je k dispozici:
• v sídle CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, Náchod
• v sídle P-TRANSPORT s.r.o., Dvořákova 779, Broumov
• v železničních stanicích zařazených do systému IREDO
• v sídle ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., Třebovská 330, 562 01 Ústí nad Orlicí
• v sídle RUBR s.r.o., Zbečník 337, 549 31 Hronov
• v sídle Audis Bus s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
• v sídle Osnado s.r.o., Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou
• v sídle Orlobus a.s., Náchodská 485, 549 01 Nové Město nad Metují
• v sídle Connex VČ a.s.,Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim
• v sídle SCR Fassati s.r.o.,Husova 931, 551 91 Jaroměř

Autor: Iva Růžičková

Místo události:
24.2.2009 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Tip liga - Ilustrační snímek.

Deváté kolo podzimní fotbalové Tip ligy čtenářů Deníku vyhrál Jan Koblic

Pohřeb Adolfa Klepše
8

Lidé se loučili s náčelníkem krkonošské Horské služby Adolfem Klepšem

Jednali o problémech průmyslové zóny

Rychnov nad Kněžnou - V rychnovském hotelu Havel se v úterá odpoledne konalo setkání k problematice průmyslové zóny Kvasiny.

Derby zlomila neproměněná penalta

Rychnovsko - Krajská fotbalová I. B třída: Častolovice vzdorovaly lídrovi z České Skalice pouze první poločas.

Z dodávky si udělali autobus

Hradec Králové - Policisté odhalili další přeplněnou dodávku, ve které "cestovalo" 26 pasažérů.

První loupež se povedla, druhá skončila fiaskem. Dostal sedm let

Hradec Králové - Sedm let vězení udělil soud 30letému Lukáši Tichému za dvě loupeže u náchodského Kauflandu.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení