Co je program Začít spolu? Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je v České republice realizován od roku 1994 v mateřských a od roku 1996 i v základních školách. Jde o vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Na naší škole s principy tohoto programu pracujeme od školního roku 2004/2005. Je to vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí - netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tématickou výuku. Již od MŠ se úspěšně pracuje se sebehodnocením (prostřednictvím portfolia a individuálního vzdělávacího programu) dětí, což posiluje pozitivní motivaci dětí k aktivnímu a samostatnému učení. Náš školní vzdělávací program je „šitý“ na míru zájmům a potřebám dětí naše vzdělávání je neformální a individualizované, obsah vzdělávání vychází ze společenských požadavků, využívá především hry a tvorby živého a radostného prostředí.

Základní principy programu:
• Prostředí třídy tvoří centra aktivit
• Individuální přístup ke každému dítěti
• Integrované učení hrou
• Aktivní účast rodiny

* Co znamená podnětné prostředí a centra aktivity?
Prostor třídy a herny je rozdělen do částí - pracovních koutků, které svým vybavením, velikostí a umístěním stimulují děti ke hře, práci a jiným činnostem - k pátrání, bádání, experimentování, iniciativám, tvořivosti…, a podporují tak přirozený rozvoj schopností, dovedností a učení v nejširším slova smyslu za přímé i nepřímé podpory učitelky.

* Jaká je výhoda center aktivit?
Velikost prostoru jednotlivých center je pro děti přirozená a mohou se v něm cítit bezpečně; mají prostor pro samostatnou činnost; jsou pro děti viditelné a dosažitelné; materiál v centrech je motivující svou stálou dostupností (on tu prostě je a je tu pro děti); mají možnost pracovat a hrát si v malých skupinkách (malá skupinka je přirozeným napodobením modelu běžné rodiny se třemi až pěti členy); tyto skupinky dávají možnost v přirozeném prostředí mezi sebou komunikovat, domlouvat se, řešit problémy, lépe poznávat a přijímat rozdíly mezi sebou - učit se sociálním dovednostem; centra aktivity dávají dětem možnost pracovat si a hrát si také jednotlivě nebo se zabývat tichou činností – a nezasahují přitom rušivě do případné činnosti větší skupiny; mizí tzv. syndrom uklízení - stav, kdy je představa neustálého uklízení tak silná, že oslabuje chuť dítěte začínat novou činnost - je běžné, že děti v průběhu dne přeruší svou hru (kruh, vycházka atd.) a po čase se k ní mohou vrátit bez toho, aby omezovaly své kamarády; zachování výsledků činnosti dětí, navíc v kontextu prostředí, ve kterém vznikly, a možnost na ně po čase navázat; děti se mohou volně pohybovat a přecházet z jednoho centra aktivity do druhého podle svého zájmu a potřeb.

* A jak probíhá samotný výchovný program?
1) Ranní kruh
Každé ráno vytvářejí děti tzv. Ranní kruh – ranní rituál, kde se pozdraví, určí název dne, měsíce, ročního období, počasí, vypráví zážitky z domova, doplňují rozhovor k tématu, které chtějí více poznat, prožít a prohloubit si o něm vědomosti. Zde učitelka seznamuje děti s úkoly pro jednotlivá centra.
2) Práce v centrech
Po zadání úkolů si každé dítě vezme svou značku a odchází z ranního kruhu vybrat si CA. Každé centrum má své viditelné označení – název, obrázek centra, číslo, které udává , kolik dětí zde může pracovat a stejný počet háčků na zavěšení značky. Dítě, které se do zvoleného centra nedostane pro velký zájem , má možnost domluvy s jinými dětmi. Když neuspěje, musí si vybrat centrum jiné.
3) hodnotící kruh
Po skončení činností v centrech se děti opět sejdou v kruhu, kde pohovoří o tom, co dělaly, co se jim na práci líbilo, co ne, jaký problém musely řešit, kdo jim pomohl, apod.

Naše centra tvoří:
- Domácnost - Pokusy a objevy
- Manipulační a stolní hry - Kostky
- Dramatické hry - Ateliér
- Knihy a písmena - Cvičení
- Hudba

* Centrum Domácnost je vybaveno skutečnými domácími potřebami a surovinami, ze kterých děti vyrábí a vytváří, výsledné pokrmy také ochutnávají a konzumují.

* V centru Manipulační a stolní hry procvičují jemnou motoriku, pracují s malými předměty většinou na stole a podložce.

* Centrum Kostky – stejně, jako při jiných hrách, i při hře s kostkami děti procházejí různými fázemi učení. Učí se zde chápat výšku, váhu, délku, rozpoznávat tvary, spolupracovat, zlepšovat koordinaci oko – ruka.

* V centru Dramatika děti využívají různé rekvizity, kostýmy, maňásky, kulisy a loutky. Sám název centra napovídá, na co si zde děti hrají.

* Prostor pro práci v centru Knihy a písmena je vybaveno různými druhy tabulek, písmen, magnetickou tabulí, stolkem a židlemi, kde děti píší a vytváří své „knihy“, vyhledávají obrázky, písmena a informace. Zde se nejvíce procvičuje jednoduchou formou logické myšlení.

* V centru Pokusy a objevy děti pracují např.s lupou. Na základě vlastních prožitků mohou pozorovat také rostliny při klíčení a růstu a mají velké množství dalších možností, co zkoumat a objevovat.

* Centrum Hudba je centrem aktivity s množstvím rytmicko-melodických nástrojů. Slouží k nácviku písní, tanečků, k seznamování s hudbou a hudebními nástroji.

* Výtvarné činnosti v centru Ateliér poskytují dětem mnoho možností výtvarného vyžití. Děti mají možnost si vybrat techniku práce a pomůcky.

* Centrum Cvičení je vybaveno sportovním náčiním a nářadím.

* V centru Dílna mají děti možnost pracovat s různým materiálem a nástroji, které obyčejně vidí v dílnách svých rodičů. Mají k dispozici kladívka, pilky hřebíky, apod.

Všechny pomůcky, potřeby a vůbec veškerý nábytek je přizpůsoben výšce dětí, aby si mohly samy kdykoliv vzít pomůcku, kterou ke své hře potřebují a také ji samy zpět uložit.

Nespornou výhodou programu „Začít spolu“ je to, že dané téma dítě poznává všemi smysly a má možnost vlastní volby podle momentálního zájmu a nálady.

Pro podporu vzájemných vztahů ve třídě a pozitivního klimatu je důležité nechat děti spolurozhodovat o záležitostech třídy a nést zodpovědnost za své chování.

To je i důvod proč si ve třídách Začít spolu vytváříme společně s dětmi pravidla vzájemného soužití. Díky tomu, že se děti podílejí na vytváření a formulaci pravidel, rozumějí dobře jejich významu a důležitosti.

S pravidly se pracuje v průběhu celého roku (doplňují se, obměňují se, diskutuje se nad nimi apod.)

To, jak se dítě v mateřské škole cítí a co prožívá, má z hlediska úspěšnosti jeho vzdělávání klíčový význam. V první řadě se musí cítit spokojené a v bezpečí a teprve pak se může zdravě rozvíjet a efektivně učit.

Další podmínkou je individuální přístup k dítěti, zájem a denní spolupráce s rodiči.

V čem spočívá účast rodiny?

Vycházíme z toho, že rodina má primární a nezastupitelnou roli. Nabízíme rodinám možnost spoluúčasti při výchově dětí v mateřské škole. Snažíme se o neformální charakter kontaktů. Během roku je řada příležitostí k neformálním setkáním a akcím (táborák, karneval ,besídky, zahradní slavnost, dílny pro děti a rodiče, apod.)

Denní program strukturuje každodenní činnosti, práci a hru, tvoří běžný denní řád, s nímž se děti podrobněji seznámí v průběhu měsíce září, října. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny. Je přizpůsoben heterogenní skupině dětí. Děti mladší se pozorováním starších dětí při činnostech mnohdy naučí více a rychleji než pouze vysvětlením učitelkou ve skupině stejně starých dětí. Starší děti se učí ohleduplnosti k mladším dětem. Ve smíšené skupině se velmi dobře rozvíjejí sociální vztahy, což patří k našim hlavním cílům.

Pro děti, které po prázdninách 2009 odchází do ZŠ pořádáme pravidelně 1x týdně, vždy v pátek „Školácký den“. Ve spolupráci se ZŠ byl vytvořen projekt „Začínáme spolu přípravu na vstup do školy“. Předškolní děti se již od rána schází v odd. Broučků v 1. patře, kde setrvají až do odpoledne a jsou jim nabízeny speciální programy pro předškoláky / pracovní listy, delší pobyt venku, apod./.

Spolupracujeme s PPP v Rychnově nad Kněžnou - s Mgr. Homolkovou, která 2x ročně provádí vyšetření školní zralosti dětí ( se souhlasem rodičů) a na základě toho se pak odvíjí individuální práce s předškolními dětmi.