V synagoze sklad plynu, v kostele nábytkářská firma. I podobným způsobem končily před rokem 1989, ale končí někdy i v současnosti sakrální památky na Rychnovsku či v sousedních regionech. Rychnovská synagoga dnes naštěstí nabízí důstojný Památník Karla Poláčka. Nehrozí však kvůli nedostatku financí podobným objektům prodej či zánik?

Odpovědnost

„Že bychom se chtěli některé stavby zbavit prodejem či pronájmem, o tom nic nevím,“ pochybuje technik rychnovského vikariátu Lubomír Samko a dodává: „Všechny církevní sakrální stavby pro nás mají duchovní i historický význam a cítíme k nim odpovědnost.“ Spolu s týnišťskou farou pracuje nyní na opravě tamního kostela svatého Mikuláše, kde zabránili největší havárii, zrekonstruovali střechu a letos ještě počítají s opravou interiéru, znehodnocené omítky i maleb.

Samko ví, že na Rychnovsku existují v řádech desítky sakrálních staveb, které se neopravují, a pokud se na jejich opravu nesežnou peníze, mohou se za několik let se ocitnout v havarijním stavu. Dává proto dohromady dokument pro Královéhradecký kraj, jenž vypíchne nejdůležitější opravy. Jako příklad uvádí kostely ve Vrchní Orlici, Orlickém Záhoří a další v oblasti Orlických hor.

Pochybnosti? Šli by do toho znovu

Některé z nich mají v zorném úhlu svého zájmu občanská sdružení jako například Liberk – Bělá, Uhřínov.

Nejviditelnějším je zatím zřejmě práce dvacetičlenného občanského sdružení Neratov, jež věnuje úsilí opravě chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách. Ten díky jeho práci zakrývá nová prosklená střecha, sdružení počítá s dalšími úpravami exteriéru i interiéru, dlažby či schodiště.

Hlavním nositelem oprav je římskokatolická farnost Neratov. „Sdružení Neratov to má také samozřejmě jako jeden z cílů, a to obnovu poutního místa. Opravu kostela se pokoušíme zajistit vícezdrojově,“ potvrzuje za sdružení Ludvík Klimeš a vyjmenovává Ministerstvo kultury - Program záchrany architektonického dědictví, Královéhradecký kraj, Česko-německý fond budoucnosti, Evropské fondy, Norské fondy, finanční pomoc od bývalých německých obyvatel nebo jejich potomků, příspěvky návštěvníků, přátel, příznivců.

„Jestli bychom šli do toho znovu? Jistě. Myslíme si, že stojí za to zachovat pro naše potomky dědictví minulosti,“ neváhá Klimeš ani vteřinu nad odpovědí. A připomíná, že mají v úmyslu i rekonstrukci střechy v bartošovickém kostele a také opravy v kostele ve Vrchní Orlici.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sdružení Neratov vzniklo jako dobrovolné společenství lidí, kteří se chtějí podílet na obnovení poutního místa smíření v Neratově tím, že přispějí k výstavbě, vybavení a provozování sociálních, charitativních, event. zdravotnických zařízení, která budou sloužit potřebným lidem. Sdružení je nezávislé, nepolitické a nestátní.

Sdružení Neratov je občanské sdružení ve smyslu Zák. č. 83/90 Sb. O sdružování občanů a je registrováno MV České republiky č.j. VSC/1-14940/92-R ze dne 11.9.1992.

Cílem Sdružení Neratov je:

  • Pomoc lidem v nouzi zaměřená především na děti opuštěné nebo s fyzickým či mentálním postižením, zvláště formou pěstounské péče, na lidi s mentálním postižením, především formou opatrovnické péče v rodině a na lidi, kteří mají potíže s adaptací v běžném životě.
  • Rekreační pobyty pro skupiny dětí s postižením v prostorách Sdružení.
  • Vybudování farmy a chráněných dílen jako pracovní příležitosti pro stálé obyvatele a pracovní terapie pro postižené.
  • Budování zázemí pro rodiny ochotné žít s lidmi s postižením v souladu s uvedenými cíly - výstavbou rodinných domků nebo adaptací stávajících budov.
  • Vytvoření různorodých činností a prací tak, aby postižení mohli v nestálosti povahy přecházet na jiná pracovní místa a tím čelit případným depresím či útěkům.
  • Obnovení života pohraniční obce.