Lanškrounské rybníky tvoří rybniční soustavu, táhnoucí se na severozápad od Lanškrouna k jihovýchodnímu konci obce Ostrov. Nejstarší zpráva o počátcích lanškrounského rybníkářství pochází z roku 1433. Celková plocha lanškrounských rybníků je 45 ha.

Krátký rybník
Krátký rybník slouží sportovnímu rybolovu.

Dlouhý rybník
Dlouhý rybník je nejvíce rekreačně využívaným rybníkem. Prakticky po celém pravém břehu je umístěno množství chat k individuální rekreaci, ale i podnikových chat k rekreaci organizované včetně jednoho veřejného kempu. Na levém břehu je umístěna městská veřejná pláž s půjčovnou loděk a restaurací. Dlouhý rybník nabízí možnost jachtingu a windusrfingu. V zadní části rybníka se nachází litorální pásmo s rákosinami, jež slouží jako hnízdiště ptactva.
Kvalitu vody můžete sledovat na adrese http://www.khspce.cz/koupaliste/rybnik-dlouhy/.

Olšový rybník
Olšový rybník je bočním rybníkem, který je ze dvou stran obehnán hrází. Za levou hrází a korytem potoka jsou umístěny chaty pro individuální rekreaci. Přístup k hladině je možný z obou hrází. V zadní části rybníka se nachází litorální pásmo s rákosinami, jež slouží jako hnízdiště ptactva.

Pšeničkův rybník
Na levém břehu Pšeničkova rybníka se nacházejí 4 ubytovací objekty pro organizovanou rekreaci včetně jednoho vstupu do vody. Objekty mají vlastní domovní čistírnu odpadních vod, která je zaústěna do tohoto rybníka. 

Slunečný rybník
Plocha Slunečného rybníka je využívána rybářským svazem k individuálnímu rybolovu na zvláštní povolenky. Tato aktivita se zejména soustřeďuje po obou březích rybníka. Na samotné hrázi je rybolov zakázán. Výjimka platí pouze pro tělesně postižené osoby. V zadní části rybníka se nachází litorální pásmo s rákosinami, jež slouží jako hnízdiště ptactva.

Eduardův pramen
Vydatný pramen pitné vody, vyvěrající ze země u hráze dnešního Slunečního rybníka, byl znám odedávna. Říkalo se mu Vápenný pramen, protože byl upraven z bělošedých opukových kamenů. Roku 1861 jej náročným způsobem přestavěli lanškrounští ostrostřelci a nazvali po svém hejtmanovi Eduardu Erxlebenovi (dlouholetém a významném lanškrounském starostovi, textilním podnikateli a čestném veliteli ostrostřelců) - Eduardovým pramenem.

Přírodní park
Přírodní park leží západně od Lanškrouna v oblasti soustavy rybníků na Ostrovském potoce. Na ploše 243 ha zahrnuje rybníky Olšový, Pšeničkův, Slunečný a Plockův s okolními lesními porosty. Navazuje na rekreačně využívanou oblast rybníka Dlouhý s širokými možnostmi ubytování a vodních sportů, další rybníky nabízejí tichá místa pro rybaření.

Oblast Lanškrounských rybníků je významným hnízdištěm vodního ptactva a důležitou zastávkou tažných ptáků. Z významných chráněných druhů se zde vyskytuje například bekasina otavní, bukáček malý, čáp černý a bílý, hohol severní, chřástal vodní, orlovec říční, rákosník velký a mnoho druhů kachen. Najdeme zde i raka říčního, čolka horského, ropuchu obecnou i zelenou, rosničku zelenou a další druhy obojživelníků.

Flóra je typická pro vlhká stanoviště, zamokřené louky i litorální pásmo vodních ploch. Roste zde kosatec žlutý, leknín bělostný, prstnatec májový, vachta trojlistá, bledule jarní a další druhy.

Přírodním parkem Lanškrounské rybníky vede naučná stezka využívaná v rámci ekologické výchovy zejména dětí z lanškrounských škol.

Zdroj: https://www.lanskroun.eu/lanskrounske-rybniky/